a
444 51 44
Çağrı Merkezi
Share
MAAŞ TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YETKİ VE SORUMLULUKLARI

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI MAAŞ TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YETKİ VE SORUMLULUKLARI 

 
Belediye bünyesinde çalışan memur, işçi, sözleşmeli personellerin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu v.b personelle ilgili mevzuat kapsamında yapılan bağlı Daire Başkanlığında olan Müdürlüklerle Koordineli çalışılarak personel maaş ve mali işlerini yönetmek.  
 
Şube müdürlüğünce Stratejik plan çerçevesinde yapılması gereken işler için planlama yaparak uygulanmasını gerçekleştirmek.
 
İdari yönetim tarafından emir ve talimatlar doğrultusunda şube müdürlüğünü ilgilendiren konularda diğer kuruluşlarla bağlantı kurmak ve toplantılara katılmak.
 
Kanun, Yönetmelik, Tüzük, Genelge, Tamim ve Yönergelerle belirlenen Maaş Tahakkuk Şube Müdürlüğü görev alanlarına giren hususları yapmak.
 
Maaş Tahakkuk Şube Müdürü’ne bağlı olarak görev yapan Maaş Tahakkuk   şefliğinin görev, yetki ve çalışma konuları şunlardır:
 
Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu 4857 sayılı İş Kanunu vb. diğer mevzuatlarla ilgili maddelerine göre çalışanların özlük alacaklarına ilişkin tüm işlemlerin ve muhasebelerinin yapılmasını sağlamak.            
 
Maaşla ilgili diğer birimlerden gelen her türlü bilgilerin puantaj, icra, lojman, askerlik borçlanması, sakatlık indirimi, doğum, ölüm, evlenme ve aile yardımı, ödül ve ikramiye vb. işlemleri kontrol ederek hazırlamak.
 
Maaş bordrolarının hazırlanıp ödeme evrakları ile birlikte tahakkuka bağlanıp, incelenmesi, kontrolü ve ödemeye sunulması için ilgili Mali Hizmetler Daire Başkanlığına sunmak. 
 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personelin emekli kesenekleri ile 4857 sayılı İş Kanununa tabi personellerin sigorta primleri ilgili her türlü işlemleri yapmak.
 
Sözleşmeli personelin mali ve özlük haklarıyla ilgili her türlü işlemleri yapmak.
 
Her ay personele ödenen maaşla ilgili istatistiksel değerlerin tutulması.
 
Şefliğine ait evrak, bilgi ve belgelerin korunması, arşivlenmesi ile ilgili işlemleri yapmak.
 
4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak çalışan personelin özlük alacaklarına ilişkin tüm tahakkukların yapılmasını sağlamak.
 
Tahakkukla ilgili daire başkanlıkları ile birim müdürlüklerine yazılacak resmi yazıları hazırlamak.
 
Tahakkukla ilgili daire başkanlıklarına ve birim müdürlüklerine yapılacak resmi yazıların yayınlanması ve takip edilmesi ve belediyeye bağlı tüm birimlerde çalışan 657 Sayılı Kanuna tabi personelin maaşla ilgili diğer birimlerden gelen her türlü, bilgilerinin (derece-kademe terfi, mesai, icra, kişi borcu, lojman, rapor, askerlik borçlanması, asgari geçim indirimi vb.) elektronik ortamda işlemlerini yapmak.
 
Her yıl başında aile durum bildirimlerinin gösteren cetvelinin talep edilmesi ve güncellenmesi.
 
T.İ.S. gereği ödenmesi gereken ikramiye ve ilave tediye bordrolarını hazırlamak.
 
Emekli olan ve iş akdi fesih edilen Müdürlüğümüz personellerinin kıdem tazminatı ödeme evraklarının hazırlamak.
 
Mahkeme kararları gereği istenilen belgeleri hazırlamak.
 
T.İ.S’nin döneminde imzalanması halinde yürürlülük tarihinden itibaren yevmiyeli personele maaş ikramiye ve tüm ödemelerine ait fark bordrolarını yapmak.
 
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi çalışan memurların 5510 Sayılı Kanundan doğan emekli kesenek ve kurum karşılıkları ile diğer işlemlerinin yapılmasını sağlamak ve elektronik ortamda göndermek.
 
Yayımlanan genelge ve emirlerin personele tebliğini sağlamak, bu bilgi ve belgelerin ayrı klasör dosyalarda muhafaza ederek arşivlenmesini sağlamak.
 
Personelin bizzat kendi Talep etmesi halinde aylık maaş bordrolarının hazırlanıp, onaylanarak kendilerine verilmesi.
 
Kanun, Yönetmelik, Tüzük, Genelge, Tamim ve Yönergelerle belirlenen Memur, Sözleşmeli Memur, Sürekli işçi, Geçici işçiler diğer çalışanlarla ilgili Bordro ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü ile ilgili görev alanına giren diğer iş ve işlemleri yapmak.
 
Devlet Memurlarına yiyecek yardımı yönetmeliğince yürütülen yemek yardımı yapılması çalışmalarının yürütülmesi.
 
Taşınır Kayıt ve Kontrol İşlemlerinin yürütülmesi.
 
Personel maaşlarının ilgili bankaya hazırlanarak elektronik ortamda gönderilmesi.
 
Bordro, İcmal ve Personel Bildirim cetvellerinin 3 nüsha olarak hazırlanması hazırlanan bordroların bir nüshasının personele verilmesi, bordro, icmal ve personel bildirim cetvellerinin bir nüshasının ilgili Mali birimlere gönderilmesi ve bir nüshasının dosyalanarak arşivlenmesi.
 
Kurumuzda belirli dönemlerde eğitim ve öğretimlerini tamamlamak üzere stajyer olarak görev yapan öğrencilerin maaşlarının yapılması.
 
4857 sayılı yasaya tabi personelin sosyal haklarının TİS gereği ayni yardım olarak ödenmesini sağlamak.
                                    
Memur, İşçi, Sözleşmeli Personellerin personel bildirim cetvelini hazırlamak.
 
Banka ödeme listesi düzenlenip, ilgili mali birimlerce kontrol edilmesi ve muhafaza edilmesi.
 
Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları:
 
Yetkileri:
 
Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi.
 
Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi.
 
Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 1. Derece imza yetkisi.
 
Disiplin amiri olarak sorumlu olduğu personele mevzuatta öngörülen disiplin cezaların verme yetkisi.
 
Müdürlüğe bağlı çalışanları denetleme ve karşılaştığı aksaklıkları giderme yetkisi.
 
Mazeretine binaen bir güne kadar mazeret izni, yıllık izin ve idari izin gibi izinleri verme yetkisi.
 
Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz olan personelden birini müdürlüğe vekalet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma yetkisi.
 
Birimdeki tüm personele görev dağılımını yapma yetkisi.
 
Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşla haberleşme yetkisi.
 
Başkanlık makamı tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirme yetkisi.

 
 
 
 
 
Sorumlulukları:
 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,  4857 sayılı İş Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu vb. mevzuat ile kendisine verilen görevlerini gereği gibi yerine getirilmesinden; yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından, bağlı bulunduğu Daire Başkanına ve Genel Sekreter Yardımcısına karşı sorumludur.
 
Görevleri:
 
Müdürlüğü temsil eder.
 
Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir.
 
Müdürlüğün sevk idare ve disiplininden sorumludur.
 
Personel arasında görev dağılımı yapar.
 
Müdürlükte çalışan personelin disiplin amiri olup, memur, işçi ve diğer personellerin başarı ve performans değerlendirmesini yapar.
 
Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını mer’i mevzuat çerçevesinde belirler.
 
Müdürlük bünyesinde görev yapan personellerin özlük işlemlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesi.
 
Maaş Tahakkuk Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler ve ilgili birimler arasında koordinasyon sağlar.
 
Üst birimlerce kendisine verilen diğer görevleri yerine getirir.