a
444 51 44
Çağrı Merkezi
Share
MAAŞ TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI

MAAŞ TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI

 

Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu 4857 sayılı İş Kanunu vb. diğer mevzuatlarla ilgili maddelerine göre çalışanların özlük alacaklarına ilişkin tüm işlemlerin ve muhasebelerinin yapılmasını sağlamak.            
 
Maaşla ilgili diğer birimlerden gelen her türlü bilgilerin puantaj, icra, lojman, askerlik borçlanması, sakatlık indirimi, doğum, ölüm, evlenme ve aile yardımı, ödül ve ikramiye vb. işlemleri kontrol ederek hazırlamak.
 
Maaş bordrolarının hazırlanıp ödeme evrakları ile birlikte tahakkuka bağlanıp, incelenmesi, kontrolü ve ödemeye sunulması için ilgili Mali Hizmetler Daire Başkanlığına sunmak. 
 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personelin emekli kesenekleri ile 4857 sayılı İş Kanununa tabi personellerin sigorta primleri ilgili her türlü işlemleri yapmak.
 
Sözleşmeli personelin mali ve özlük haklarıyla ilgili her türlü işlemleri yapmak.
 
Her ay personele ödenen maaşla ilgili istatistiksel değerlerin tutulması.
 
Şefliğine ait evrak, bilgi ve belgelerin korunması, arşivlenmesi ile ilgili işlemleri yapmak.
 
4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak çalışan personelin özlük alacaklarına ilişkin tüm tahakkukların yapılmasını sağlamak.
 
Tahakkukla ilgili daire başkanlıkları ile birim müdürlüklerine yazılacak resmi yazıları hazırlamak.
 
Tahakkukla ilgili daire başkanlıklarına ve birim müdürlüklerine yapılacak resmi yazıların yayınlanması ve takip edilmesi ve belediyeye bağlı tüm birimlerde çalışan 657 Sayılı Kanuna tabi personelin maaşla ilgili diğer birimlerden gelen her türlü, bilgilerinin (derece-kademe terfi, mesai, icra, kişi borcu, lojman, rapor, askerlik borçlanması, asgari geçim indirimi vb.) elektronik ortamda işlemlerini yapmak.
 
Her yıl başında aile durum bildirimlerinin gösteren cetvelinin talep edilmesi ve güncellenmesi.
 
T.İ.S. gereği ödenmesi gereken ikramiye ve ilave tediye bordrolarını hazırlamak.
 
Emekli olan ve iş akdi fesih edilen Müdürlüğümüz personellerinin kıdem tazminatı ödeme evraklarının hazırlamak.
 
Mahkeme kararları gereği istenilen belgeleri hazırlamak.
 
T.İ.S’nin döneminde imzalanması halinde yürürlülük tarihinden itibaren yevmiyeli personele maaş ikramiye ve tüm ödemelerine ait fark bordrolarını yapmak.
 
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi çalışan memurların 5510 Sayılı Kanundan doğan emekli kesenek ve kurum karşılıkları ile diğer işlemlerinin yapılmasını sağlamak ve elektronik ortamda göndermek.
Yayımlanan genelge ve emirlerin personele tebliğini sağlamak, bu bilgi ve belgelerin ayrı klasör dosyalarda muhafaza ederek arşivlenmesini sağlamak.
 
Personelin bizzat kendi Talep etmesi halinde aylık maaş bordrolarının hazırlanıp, onaylanarak kendilerine verilmesi.
 
Kanun, Yönetmelik, Tüzük, Genelge, Tamim ve Yönergelerle belirlenen Memur, Sözleşmeli Memur, Sürekli işçi, Geçici işçiler diğer çalışanlarla ilgili Bordro ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü ile ilgili görev alanına giren diğer iş ve işlemleri yapmak.
 
Devlet Memurlarına yiyecek yardımı yönetmeliğince yürütülen yemek yardımı yapılması çalışmalarının yürütülmesi.
 
Taşınır Kayıt ve Kontrol İşlemlerinin yürütülmesi.
 
Personel maaşlarının ilgili bankaya hazırlanarak elektronik ortamda gönderilmesi.
 
Bordro, İcmal ve Personel Bildirim cetvellerinin 3 nüsha olarak hazırlanması hazırlanan bordroların bir nüshasının personele verilmesi, bordro, icmal ve personel bildirim cetvellerinin bir nüshasının ilgili Mali birimlere gönderilmesi ve bir nüshasının dosyalanarak arşivlenmesi.
 
Kurumuzda belirli dönemlerde eğitim ve öğretimlerini tamamlamak üzere stajyer olarak görev yapan öğrencilerin maaşlarının yapılması.
 
4857 sayılı yasaya tabi personelin sosyal haklarının TİS gereği ayni yardım olarak ödenmesini sağlamak.
 
Memur, İşçi, Sözleşmeli Personellerin personel bildirim cetvelini hazırlamak.
 
Banka ödeme listesi düzenlenip, ilgili mali birimlerce kontrol edilmesi ve muhafaza edilmesi.