a
444 51 44
Çağrı Merkezi
Share
Köprülü Mehmet Paşa Cami

Taşhan’ın 50 m. kadar güneydoğusunda, tek minareli bir camidir. Asıl mekâna giriş kapısı üzerinde talik hatla yazılmış kitabesi vardır. Bu kitabede “Yaptı bu cami-i şerifi yümnile hayrı şâd edip SADRAZAM KÖPRÜLÜ FAZIL AHMET PAŞA gördü hatif dedi tamir eyleyip tarihini, Ahsenallahu ileyküm yeser Allahu maşa-vedua (Allah sizlere iyilikte bulunsun. Allah dilediğine kolaylık sağlar.) Bina fi sene 71 (Bina-Cami-71 senesi içerisinde yapılmıştır.) Hasan Ağa Nazır. Ketebehu kad vaka’al ferah fi sene 72” yazılıdır. Caminin ikinci kitabesi son cemaat yerinin karşısında bulunan abdest musluklarının bulunduğu duvar üzerindedir. Tamir kitabesi olan bu kitabenin üzerinde H. 1230 (M. 1815) tarihi okunur. Caminin minaresi batı duvarına bitişiktir. Son cemaat yeri revaklıdır. Beş küçük kubbe burayı örter. Revak kemerleri sivridir ve dört mermer sütun üzerine oturur. Esas mekân dikdörtgen şeklindedir. Ortada yer alan büyük kubbe iki yana doğru beşik tonozla genişletilmiştir. Kubbe sekizgen kasnak üzerine oturur.Giriş kapısının tam karşısında bulunan mihrap gayet sade olup hiçbir tezyinat yoktur. 21.01.1989 tarih ve 196 sayılı ile 13.03.1992 tarih ve 1138 sayılı Koruma Kurulu kararlarına istinaden Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyonu yapılmıştır.