a
444 51 44
Çağrı Merkezi
Share
Yol Ve Altyapı Koord. Daire Bşk. Görev Yönetmeliği

T.C

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

YOL VE  ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE  ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç Kapsam Dayanak Tanımlar.

Amaç:

 

MADDE 1: Bu yönetmeliğin amacı, Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ve alt birimlerin görev, yetki ve sorumluluk ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam:

 

MADDE 2: Bu yönetmelik Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığını ve alt birimlerini kapsar.

Dayanak:

 

MADDE:3  Bu yönetmelik 10.07.2004 Tarih ve 5216 sayılı  Büyükşehir Belediyesi Kanunu on üç  (13) İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi altı (26) İlçe Kurulması ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair 12/11/2012 Tarihli 6360 sayılı kanun ve 5393 sayılı Belediye kanununa  dayanılarak  hazırlanmıştır.

 

Tanımlar:

   MADDE 4                   :Bu Yönetmelikte yer alan;     

 1. Belediye                 :Malatya Büyükşehir Belediyesini,
 2. Belediye Bşk         :Malatya Büyükşehir Belediye Başkanını,
 3. Genel Sekreter       :Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterini,
 4. Üst Yönetim          :Malatya Büyükşehir Belediye Başkanın, Genel Sekreteri ve Genel Sekreter Yardımcılarını,
 5. Daire Başkanlığı    :Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığını,
 6. Daire Başkanı        :Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanın,
 7. Şube Müdürlüğü:   :Yol ve Altyapı  Koordinasyon Daire Başkanlığına bağlı şube müdürlüklerini
 8. Şube Müdürü         :Daire başkanlığı bünyesinde görev yapan şube müdürlerini
 9. Şeflik                     :Daire başkanlığı veya şube müdürlükleri bünyesinde bulunan alt birimleri
 10. Şef                         :Daire başkanlığı ve şube müdürlükleri bünyesinde görev yapan şefleri
 11.  AYKOME             :Altyapı koordinasyon merkezini  ifade eder

 

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Bağlılık ve Çalışma Düzeni

Bağlılık:

MADDE 5 : Yol ve  Altyapı koordinasyon Daire Başkanlığı, Belediye Başkanına Bağlıdır. Belediye Başkanı Yetkilerini Genel Sekretere devredebilir.

Çalışma Düzeni:

 

MADDE 6 :  Dairede görevli tüm personel

1- Biriminde yürütülen iş ve işlemler hakkındaki bilgileri izinsiz olarak kurum dışına vermezler,

2-  Hiçbir fark gözetmeden her vatandaşa eşit ve adil muamele yaparlar,

3-  Görevleri ile ilgili doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, hiç kimsenin hizmet, ikram ve hediyelerini kabul etmez ve bunlarla hiçbir alışverişte bulunamazlar, bu gibi kimselerden borç para alamayacakları gibi, borç da veremezler.

4-Belediyedeki meclis, encümen, başkanlık yazıları ve ek dosyalardaki bilgileri açığa vuramaz ve yetkileri dışında kimseye bilgi veremezler.

    5-Mesai bitiminde masa üzerindeki evrakları dolap ve çekmeceye koyar odayı en son terk eden kişi kapıyı dışarıdan kilitler.

6-Her türlü malzeme ve evrakın muhafazası ile şahsen sorumlu olan personel, muhtelif sebepler ile görevinden ayrılması halinde, bunları birimindeki görevliye yazılı bir Tutanak ile devir eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Daire Başkanlığının Kuruluşu

Kuruluş:

 

MADDE 7:

 

1-Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmelik doğrultusunda kurulan daire başkanlığı, başkanlık oluru ile bağlanan şube müdürlüklerinden oluşmaktadır.

2- Şube müdürlükleri başkan oluru ile hangi daire başkanlığına bağlanırsa o daire başkanlığında  görev yetki ve sorumluluklarını yürütür.

3- Başkanlık oluru ile daire başkanlığına bağlanan şube müdürlükleri bütçeleri ile birlikte ilgili daire başkanlığına geçer.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Daire Başkanlığının Teşkilat Yapısı Görev Yetki ve Sorumlulukları

 

Teşkilat Yapısı:

 

MADDE 8 : Daire başkanlığı Norm kadroya uygun olarak daire başkanı ve

 

= Yol Etüt ve Kontrol Şube Müdürlüğü

 

 

 

= Yol Yapım ve Asfalt Şube Müdürlüğü

= İlçeler Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü

= AYKOME  Şube Müdürlüğü

= Küçük Sanat Yapıları Şube Müdürlüğü

= Tesisler ve Makine Şube Müdürlüğünden oluşur.

 Daire başkanlığı görev ve faaliyetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesi için gerekli görülmesi halinde; şube müdürünün önerisi daire başkanın uygun görüşü ve bağlı bulunduğu genel sekreter yardımcısının onayı ile şeflikler oluşturulabilir.

Daire  Başkanlığının Görev, Yetki ve sorumlulukları                       

 

MADDE:9- Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığının Görev, Yetki ve sorumlulukları şunlardır:

1- Büyükşehir Belediyesi uhdesinde   bulunan meydan, bulvar, cadde ve sokaklarda  yol ve kaldırım bakım ve onarımını yapmak  ve yaptırmak

2- Yeni  açılacak yolların tespiti ile yapım sürecini gerçekleştirmek.

3- Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından büyükşehir içinde yapılacak Altyapı yatırımları ile ilgili koordinasyonu sağlamak, kalkınma planı ve yıllık programlara uygun olarak  yapılacak taslak ve kesin programları hazırlamak, AYKOME’nin onayına sunmak, ortak veya münferit programları uygulamak, denetlemek, kazı ruhsatlarını hazırlamak, altyapı yatırım hesabı gelir ve giderlerinin takibini yapmak, yapılan her türlü tranşe ve kaplama tamirlerini arazide denetlemek

4-Her takvim yılına ait, daire başkanlığı yatırım programını hazırlayarak karara bağlamak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine göndermek

5- Yol alt ve üst  yapı malzemesi, bitüm temini sağlamak

6- Taşıt, bisiklet ve yayalar için yol, kavşak, köprü, meydan, menfez, kanal, drenaj, set, kaldırım, istinat duvarı, kazı, dolgu, tesviye, reglaj,  çevre düzenlemesi yapmak veya yaptırmak, bozulanların bakım ve onarımlarını, gerekirse yenilenmelerini sağlamak

7- Daire başkanlığına   ait  motorlu araç, iş makinesi , sabit tesisler araç ve gereçlerini almak ve  kiralamak, bakım ve onarımını yapmak ve yaptırmak

8-Büyükşehir belediyesi uhdesinde bulunan ilçe mahalle ve köy yollarının bakım ve onarımı standartlarının iyeleştirilmesi ihtiyaç duyulması halinde yeni yolların açılmasını sağlamak

9-Olağanüstü hallerde (yangın, sel, deprem vb.) ilgili birimler ile koordineli şekilde her türlü personeli ve makine ekipmanı seferber etmek.

10- Kış şartlarında Büyükşehir belediyesi uhdesinde bulunan bulvar cadde sokak meydan İlçe ,köy  ve mahalle yolarında kış mücadelesi ( kar,buzlanma,göllenme vb.) yapmak

11- Üst yönetimin verdiği diğer görevleri yapmak

 

 

Yol Etüt ve  Kontrol  Şube Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

MADDE 10 :Malatya Büyükşehir Belediyesine Bağlı merkez ilçe  Battalgazi ve Yeşilyurt  sınırlarındaki ana yolların açılması ve ulaşıma sunulması

1-Her takvim yılına ait müdürlük yatırım programını hazırlayarak daire başkanlığına sunmak.

2-Yatırım programı dahilinde ihalesi yapılacak işlere ait dosyaları hazırlamak.

 

 

 

3-İhalesi gerçekleştirilen işlerin şartnamelerine uygun olarak yapımının, takip ve kontrolünü yapmak.

4-Ana ulaşım ve sorumlu olduğumuz imar yollarında yapılan etüt, proje ve imar uygulamalarına ait  yapı çalışmalarını  yapmak ve yaptırmak

5-Ana ulaşım ve sorumlu olduğumuz imar yollarında orta refüj tanzimi, kavşak tanzimi, etüt ve projesi yapılan yolların yapım çalışmalarını yapmak/yaptırmak

6-Daire Başkanlığının kış şartlarında ana ulaşım yollarının ulaşıma açık halde tutulmasına yönelik kışla mücadele (kar-buzlanma-göllenme vb.) çalışmalarına yardımcı olmak.

7-Malatya il sınırları içindeki köyler, ilçe  belediyeleri , kamu kurum ve kuruluşları, vakıflar, dernekler, eğitim kuruluşları, ibadethaneler vb. kuruluşların talepleri halinde yardımcı olmak.

8-Kurumlara ait hafriyat ve kazı çalışmalarını, bedeli mukabilinde ve asil görevlerin aksatmayacak şekilde gerçekleştirmek

9-Müdürlük bünyesinde araç gereç ve makinelerin bakım ve onarımını yapmak ve yaptırmak

10-Müdürlük hizmet binalarının iç ve dış bakım onarım ile büro malzemelerinin bakım ve onarımını yapmak ve yaptırmak

11-Altyapı hizmetleri yönergesini yürütmekte olan (AYKOME) Şube Müdürlüğü ile koordinasyon   sağlayarak gerekli çalışmaları yapmak.

12 - Mevzuatın ve amirlerin verdiği benzer nitelikteki diğer görevlerin yerine getirilmesi

 

Yol Yapım ve Asfalt Şube Müdürlüğü’nün Görev Yetki ve Sorumlulukları

 MADDE 11 :

1-Her takvim yılına ait Müdürlük yatırım programını hazırlayarak karara bağlanmak  üzere Daire Başkanlığına   göndermek

2-Yatırım programı dahilinde ihalesi yapılacak işlere ait dosyaları hazırlamak,

3-ihalesi gerçekleştirilen işlerin şartnamelerine uygun olarak yapımını takip ve kontrol etmek,

4-Büyükşehir Belediyesine bağlı yollarda asfalt kaplama asfalt onarımları ile Altyapı kuruluşlarına ait  tranşe onarımlarını yapmak – yaptırmak,

5-Büyükşehir Belediyesine bağlı cadde ve Sokaklarda kaldırım ve yollarda yapım ve onarım çalışmalarını yapmak ve yaptırmak,

6- Büyükşehir Belediyesine bağlı Cadde ve sokaklarda her türlü beton bariyer, demir ve benzeri korkuluğun yenilenmesi, onarım, boyanması işlerini yapmak ve yaptırmak

7- Kış şartlarında Büyükşehir Belediyesine bağlı yolların ulaşıma açık halde tutulmasına yönelik her türlü çalışmayı yapmak, yaptırmak , ( kar, buzlanma, göllenme v.b)

8- İlçe Belediye Başkanlıklarıyla koordine hainde ilçe belediyesinin müdahale edemediği ana arter niteliği taşıyan yol ve sokaklarda, yol alt üst yapısı ile ilgili ( asfalt, kaldırım v.b) ayrıca kış çalışmalarında yardımcı olmak

9-Olağanüstü hallerde ( yangın, sel, deprem v.b) ilgili birimler ile kordineli şekilde her türlü personel ve makine ekipmanlarını seferber etmek

10-İlçe Belediyeleri, Kamu Kurum ve Kuruluşları Vakıflar, Dernekler, Eğitim Kuruluşları İbadethaneler vb. talepleri halinde yardımcı olmak

11- Müdürlük bünyesinde araç, gereç ve makinelerin bakım ve onarımını yapmak

 

 

 

 

12-Müdürlük hizmet binalarının iç ve dış bakım - onarım ile büro malzemelerinin bakım ve onarımını yapmak ve yaptırmak

14-Altyapı hizmetleri yönergesinde ( AYKOME) belirtilen hususlar gereği AYKOME şube müdürlüğü ile koordineli çalışmak ve yönergedeki hususlara uymayan kuruluşları AYKOME ’ye bildirmek

15-Gerektiği hallerde Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı bünyesinde ihale  yapmak ve yaptırmak

16- Mevzuatın ve amirlerin verdiği benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirilmek

 

İlçeler Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü’nün Görev Yetki ve Sorumlulukları

 

MADDE 12:

 

1-Yıllık bazda ilçe ve mahalle yolları yatırım programları hazırlayarak Daire Başkanlığına. Sunmak

2-Onaylanan yatırım programlarının yılı içerisinde tamamlanmasını sağlamak amacıyla gerekli olan ekiplerin kurulması ve programların gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan her türlü araç ve ekipmanın sağlanması

3-Program dahilinde yeni yol açılması, ihtiyaç durumunda mevcut yolların genişletilmesi

4-Yol tesviyesinin yapılması, greyderli  bakım ve onarımın yapılması

5- Yol stabilize onarımının yapılması

6- 1 ve 2 kat asfalt sathi kaplama ile BSK asfalt yol yapılması 

7- Yollarda gerekli olan sanat yapılarının ( büz v.b)  temini ve yollara döşenmesi

8- Karla mücadele çalışmalarında diğer birimler ve ilçe belediyeleri ile koordineli olarak kapalı mahalle yolarının açılmasını sağlamak.

9- Muhtarlıklar tarafında talep edilen mahalle yolları ile ilgili işlerin incelenmesi ve uygun olduğu taktirde taleplerin karşılanması

10-Yatırım programında bulunan mahalle yolları ile ilgili işlerin ihale edilecek olması halinde ihale ile ilgili tüm işlemlerin ve kontrolörlük hizmetinin yapılması.

11- İdaremize bağlı taş ocaklarındaki resmi izinler, ÇED ve ruhsatlandırma  işlemlerinin  yapılması

12- İdaremize bağlı   taş ocaklarındaki üretim işlerinin  ihalelerini  yapmak, ihale  edilen işlerin  kataloğunu yapmak üretilen malzemenin sevk ve idaresini yapmak

13- Onarım veya taş ocağında ihtiyaç duyulan patlayıcı maddelerin temini ve patlatma yapılması

14-Mahalle içi yollara ve halkın ortak kullandığı alanlara beton, parke taşı döşenmesi için gerekli olan her türlü alımı ihale ve kontrollük hizmetlerin yapılması

15-Asfalt kaplama işinde kullanılan mıcırın ve temel malzemelerinin üretilmesi

16-Mahalle yoları ile ilgili her türlü keşif ve metraj işlerinin yapılması, devlet ve il yolları ağı dışında kalan mahalle ve bunlara bağlı yerleşim birimlerinin yol ağının tespit edilmesi ve yol envanterine işlenmesi

17- İlçe Yolları ile ilgili konularda imzalanmak üzere protokol hazırlanması

 

 

 

18-Altyapı hizmetleri yönergesini yürütmekte olan (AYKOME) Şube Müdürlüğü ile koordinasyon   sağlayarak gerekli çalışmaları yapmak.

19-Mevzuatın ve amirlerin verdiği benzer nitelikteki diğer görevlerin yerine getirilmesi

      

 

Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME)  Şube Müdürlüğünün

 

Görev Yetki ve Sorumlulukları

 

MADDE 13 :

 

1-Belediye Başkanlığının talimatı doğrultusunda AYKOME üst kurul gündemini hazırlamak, görüşme tutanaklarını ve kararları düzenlemek, alınan kararları ilgili makamlara göndermek,

2-AYKOME’ye üye gönderen, kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonu ve iletişimi sağlamak,

3-Altyapı programlarının hazırlanmasında, taslaklarının birleştirilip kesinleştirilmesinde üst yapı program ve çalışmaları ile koordinasyonu sağlamak, kesin programlarda birden fazla kurum ve kuruluşlar tarafından aynı anda yapılması gerekenleri ortak programa almak ve AYKOME’nin onayına sunmak,

4-Altyapı çalışma izni istenen güzergâhların keşiflerini yapıp çalışmanın uygun olup olmadığına karar vermek,

5-Altyapı ile ilgili kazı yapacak gerçek ve tüzel kişilere izin ve kazı ruhsatı vermek,

6-Ruhsatsız kazı yapılmasını önlemek, ruhsatsız kazı yapıldığının tespiti halinde kazı yapanlar hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak,

7-Kazı izni verilen altyapı çalışmalarını Aykome Çalışma Yönetmeliğine göre denetlemek, gerekli görülen hallerde Yönetmelikte belirtilen müeyyideleri uygulamak,

8-Verilen çalışma izinleri ile ilgili olarak, diğer altyapı kurumlarını ve ilgili birimleri bilgilendirmek,

9-Üstyapısı yapılacak yollar ile ilgili belediyeler ve ilgili altyapı kurumları ile alt Kurul Toplantıları düzenlemek, eksik altyapıların tamamlanması için gerekli olan koordinasyonu sağlamak,

10-Şube Müdürlüğü'nün evrak kayıt, dosyalama ve arşiv hizmetlerini yürütmek,

Kurum dışı ve içi yazışmaları yapmak,

11-Mevzuatın ve amirlerin verdiği benzer nitelikteki diğer görevlerin yerine getirilmesi

 

Küçük Sanat Yapıları Şube Müdürlüğü’nün Görev Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 14 :

1-Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı ilçe ve mahallelerdeki köprü, menfez ve  istinat duvarları yapmak ve yaptırmak.

2-Her takvim yılına ait müdürlük yatırım programını hazırlayarak karara bağlamak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine göndermek,

3-Yatırım Programı dahilinde İhalesi yapılacak işlere ait dosyaları hazırlamak,

4-İhalesi gerçekleştirilen işlerin şartnamelerine uygun olarak yapımını takip ve kontrol etmek,

 

 

 

 

5-İlimiz yol ağı içerisinde bulunan ilçe, mahalle ve bağlılarından, 1. derece öncelikli yollardan başlamak üzere, ihtiyacı bulunanlara köprü ve Küçük Sanat Yapısı yapmak,

6-Köprü ve sanat yapılarındaki bakım ve onarımlarının düzenli bir şekilde sağlanması,

7-İhtiyaç duyulan yerlere istinat duvarı yapılması

8-Daha evvel yapılmış köprü ve sanat yapılarından ekonomik ömrünü doldurmuş olanlardan tehlike arz edenlerin yıkılarak yeniden yapılmasını sağlamak,

9-Önceki yıllarda yapılan köprü ve sanat yapılarının korunmasını memba ve mansabından malzeme alınmasının önlenerek köprüye zarar verilmesine engel olmak,

10-Önceden yapılıp yaklaşık imlalarında ve bağlantı yollarında eksiklik olanların eksikliğinin tamamlanmasını sağlamak.

11-DDY üst ve alt Geçitlerinin DDY Bölge Müdürlüğü ile işbirliği içinde yapılmasını sağlamak.

12-Mevzuatın ve amirlerin verdiği benzer nitelikteki diğer görevlerin yerine getirilmesi

 

Tesisler ve Makina Şube Müdürlüğü’nün Görev yetki ve sorumlulukları.

 

MADDE 15:

1-Bitüm temini. 

2-Emilsyon üretimi.

3- Sabit tesislerde mıcır yıkama.

4-Asfalt üretimini (sabit asfalt plentlerinde) sağlamak.

5-Mobil asfalt plenti kurulum ve işletmesini sağlamak.

6-Konkasörde (merkezde) asfalt ve alt temel malzemesi üretimi.

7-Plentmix (merkezde) malzeme üretimi yapmak.

8-Asfalt laboratuarında gerekli testleri yapmak.

9-Daire Başkanlığına  ait motorlu araç, iş makinesi, sabit tesisler araç ve gereçlerinin bakım, onarım ve periyodik bakımlarını yapmak, ihtiyaç duyulan yedek parça, vb. malzemeyi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’ndan temin etmek,

10-Daire Başkanlığına  ait makine ve araç parkının en iyi ve verimli bir şekilde sevk ve idaresini yapmak ,Daire Başkanlığının  ihtiyaç duyduğu araç ve iş makinelerinin satın alınması ya da kiralanmasına ilişkin ihale dosyasını (teknik ve özel tüm şartnameler, yaklaşık maliyet tespiti, vb.) hazırlayarak ihale işlemlerinin yapılması için Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'na intikal ettirmek, ihale suretiyle temin edilen araç ve iş makineleri ile ilgili kontrollük hizmetlerini yapmak,  

11-Ekonomik ömrünü doldurmuş olan araç, gereç ve iş makinelerinin hurdaya ayrılması  için gerekli işlemleri yapmak,Kaza yapan araçların hasar tespitini yapmak, gerekli yasal işlemlerin yürütülmesini sağlamak,Daire Başkanlığına  ait araç ve iş makinelerinin fenni muayene, sigorta, trafik ruhsat değişimi gibi işlemlerin takibini yaparak Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yapılmasını sağlamak,

12- Olağanüstü hallerde ( yangın, sel, deprem v.b) ilgili birimler ile kordineli şekilde her türlü personel ve makine ekipmanlarını seferber etmek

13-- Karla mücadele çalışmalarında diğer birimler ve ilçe belediyeleri ile koordineli olarak kapalı mahalle yolarının açılmasını sağlamak.

14- Mevzuatın ve amirlerin verdiği benzer nitelikteki diğer görevlerin yerine getirilmesi

 

 

 

 

BEŞİNCİ  BÖLÜM

 

 

Personelin Görev Yetki Ve Sorumlulukları

 

Daire Başkanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

MADDE 16- Daire Başkanı,

1-Daire Başkanlığı’na bağlı birimlerde; iş ve işlemlerin kanun, yönetmelik ve hazırlanan iş süreçleri ile stratejik plan, performans programı, iyi malî yönetim ilkelerine ve kontrol düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

2-Daire Başkanlığı’nın, stratejik planını, yıllık hedef ve yatırım programını, performans programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak, hazırlanan program ve bütçeleri yetkili makama sunmak,

3- Harcama yetkilisi olarak; faaliyet raporunu ve performans bilgilerini düzenlemek ve iç kontrol güvence beyanını düzenleyerek birim faaliyet raporlarına eklemek,

4-Dairenin görev, yetki ve sorumluluğundaki faaliyetler ile ilgili mevzuatı, yenilikleri, teknik gelişmeleri takip etmek ve uygulanmasını sağlamak,

5-İç ve dış denetçilere bilgi ve belge akışını sağlamak,

6- Daire faaliyetlerinin periyodik olarak raporlanmasını sağlamak,

7-Üst yönetimce istenen ve mevzuat ile öngörülen kurul ve komisyonlara katılmak ve/veya talep edilen personelin görevlendirilmesini sağlamak,

8-Daire Başkanlığı’nı temsilen toplantılara katılmak, daire içinde düzenli ve planlı toplantılar yapılmasını sağlamak,

9-Görevlerini yerine getirirken Daire içinde ve diğer Dairelerle işbirliği ve uyum içinde çalışılmasını sağlamak,

10 Yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını, personelin görev dağılımını, personelin hizmet içi eğitimini ve görev niteliklerine uygun olarak yetiştirilmelerini sağlamak,

11 Daire Başkanlığı faaliyetlerinin etkin, verimli ve amaca uygun gerçekleştirilmesini sağlamak, performans arttırıcı çalışma planları yapmak, izlemek, denetlemek, koordine etmek,

12- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında, Daire başkanlığının ihtiyaç duyduğu yapım, hizmet ve her türlü alım işlerine ait ihale dosyasını (proje, harita, plan, doküman, teknik ve özel tüm şartnameler, yaklaşık maliyet tespiti, vb.) hazırlayarak ihale işlemlerinin yapılması için Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'na intikal ettirmek,

13- Bağlı birimlerin yürürlükte olan ihale mevzuatına göre yapacakları her türlü hizmet, alt ve üst yapıların fen ve sanat kurallarına ve iş programına uygun olarak süresinde gerçekleştirilmesini sağlamak,

14- Daire Başkanlığı’nın görev, yetki ve sorumluluğundaki iş ve işlemlere ilişkin Belediye Meclisi ve Belediye Encümenine teklifte bulunmak, gereği için Daire Başkanlığı’na havale edilen Meclis ve Encümen kararlarını uygulamak,

15-Görev alanına giren konularda diğer Daire Başkanlıklarına ve üst yönetime görüş bildirmek,

16- İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak çalışılmasını sağlamak,

17-Görev alanına giren konularla ilgili yurtiçi ve yurtdışı platformlara (sempozyum) seminer, panel, fuar, vs.) katılmak,

18-Daire Başkanlığı içinde Taşınır kayıt kontrol sisteminde malzeme kayıtlarının tutulmasını sağlamak,

 

 

 

19-Daire personelinin il içi ve il dışı görevlendirme belgelerini düzenlemek, harcırah ve yolluk işlemleri için evrakları İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı'na göndermek,

20- Üst yönetim tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek,

iş ve işlemlerini yürütür.

Daire başkanı, yukarıda sayılan görevlerin tam, zamanında ve mevzuata uygun olarak yerine getirilmesi ve yetkilerin kullanılmasından üst yönetime karşı sorumludur.

 

 

Şube Müdürünün Görev Yetki ve Sorumlulukları

 

MADDE 17- Şube Müdürü

1- Müdürlüğünün görev alanı ile ilgili kanun, yönetmelik, genelge, tebliğ vb. takibini yapmak, güncellenmesini sağlamak ve personelini bilgilendirmek, eğitim ihtiyaçlarını karşılamak,

2-Personelin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek ve yerine getirmesini sağlamak, mesai saatlerinin etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak,

3-Bağlı olduğu Daire Başkanı ve Üst Yönetim tarafından verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmek,

4-Tespit edilmiş hedef, strateji ve politikalar doğrultusunda planları hazırlamak, uygulamak veya uygulatmak, aksayan yönlerini tespit ederek çözüm üretmek, düzeltici-önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak,

5- Birimiyle ilgili her yıl bütçe teklifini hazırlayarak, Daire Başkanlığının onayına sunmak,

6-Kurum içi ve kurum dışı kuruluşlarla koordinasyon sağlayarak gerekli bilgileri temin etmek,

7-Her türlü faaliyet, hizmet ve yapı imalatlarının projeye ve mevzuata uygunluğunu, işin başlangıcından bitimine kadar yapılmasını sağlamak ve denetlemek,

8- Müdürlük ile ilgili ihaleli işlerin mevzuata uygun olarak dosyalarını hazırlamak

9-İhale işlemleri tamamlanarak sözleşmeye bağlanmış yapım, hizmet veya mal alımı işlerinin sözleşme ve eklerine, şartnamelere, fen ve sanat kurallarına uygun olarak ve iş programı gereğince yapılıp süresinde bitirilmesini sağlamak, ara hak ediş düzenlemek ve takibini yapmak,

10-Geçici ve kesin kabul işlemlerine ilişkin çalışmaları yürütmek, kesin hesap dosyasının hazırlanmasını sağlamak,

11-İhale ile yapımı gerçekleştirilen ve geçici kabulü yapılarak tamamlanan tesisleri ilgili Daire Başkanlığı veya kurumlara teslim etmek,

12- Müdürlüğün hizmet ve faaliyetlerini değerlendirmek ve gereken önlemlerin alınmasını sağlamak üzere Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantılarda çalışma raporları sunarak bilgi paylaşımını gerçekleştirmek,

13-Müdürlük ile ilgili şikâyetlerin değerlendirilmesinde katkıda bulunmak, çözümler üretip, sonuçlandırılmasını sağlamak,

14-Müdürlük ile ilgili faaliyet raporlarının periyodik olarak hazırlanmasını ve Daire Başkanlığına sunulmasını sağlamak,

15-Müdürlük ile ilgili yazışmaların yapılmasını sağlamak,

16-Müdürlük çalışmalarında kullanılan demirbaş malzeme ve sarf malzemelerinin amacına uygun kullanımı sağlamak,

 

 

 

 

 

17-6331 sayılı yasa kapsamında iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak çalışılmasını sağlamak ve işyeri ortamının geliştirilmesi için gereken önlemlerin alınmasını sağlamak, İş ve işlemleri yerine getirmekle görevli ve yetkilidir.

18-Şube Müdürü, Daire Başkanı tarafından verilen görevleri mevzuata uygun olarak tam ve zamanında yerine getirmekle görevli, yetkili ve sorumludur.

 

Şeflerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

MADDE 18- (1) Şef, Daire Başkanı ve Şube Müdürü tarafından verilen görevleri mevzuata uygun olarak tam ve zamanında yerine getirmekle görevli, yetkili ve sorumludur.

Diğer Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

MADDE 19- (1) Diğer personel; şef, şube müdürü ve Daire Başkanı tarafından verilen görevleri mevzuata uygun olarak tam ve zamanında yerine getirmekle görevli, yetkili ve sorumludur.

 

 

ALTINCI  BÖLÜM

Son Hükümler

 

Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar

 

MADDE 20- (1) İşbu Yönetmelikte yer almayan hususlarda, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Yönerge

 MADDE 21-(1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına ilişkin yönergeler çıkarmaya üst yönetim yetkilidir.

 

Yürürlük

MADDE 22- Bu yönetmelik Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclisi kararı ve Belediye resmi internet sitesinde yayımlandıktan sonra yürürlüğe girer. 

 

Yürütme

MADDE 23-(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Yürütür